Úvodní ustanovení

 

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále rovněž jako „všeobecné obchodní podmínky“) obchodní společnosti MerchShop s.r.o. IČ: 05360757, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, v oddíle C, vložka 262447, se sídlem Varšavská 13, Praha 2 – Vinohrady, 120 00 (dále jen prodávající) upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou či právnickou osobou prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na internetové adrese www.ewafarna.com.

 • Tyto všeobecné obchodní podmínky blíže upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího.
 • Tyto závazné všeobecné obchodní podmínky se řídí právním řádem České republiky, vymezeným právní úpravou obsaženou v zákoně č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, dále jen „občanský zákoník“, zejména příslušnými ustanoveními o kupní smlouvě dle § 2079 a násl. občanského zákoníku.
 • Kupující, který je podnikatel a nakupuje výrobky za účelem svého podnikání, nevystupuje do postavení spotřebitele a tedy příslušná ustanovení občanského zákoníku a jiných právních předpisů o ochraně spotřebitelů se na něj nevztahují.
 • Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

Uzavření kupní smlouvy

 • Kupní smlouvou se prodávající zavazuje obstarat a odevzdat zboží objednané kupujícím. Kupující se zavazuje objednané zboží převzít a zaplatit za ně prodávajícímu kupní cenu zveřejněnou na internetové adrese ewafarna.com. Dodací a platební podmínky jsou dále stanoveny v těchto všeobecných obchodních podmínkách.
 • Veškeré objednávky podané prostřednictvím internetového obchodu ewafarna.com (dále jen “e-shop”) jsou závazné. Odesláním objednávky uživatel internetového obchodu mimo jiné výslovně potvrzuje, že se seznámil s těmito všeobecnými obchodními podmínkami a že s nimi v plném rozsahu souhlasí. Okamžikem odeslání objednávky je kupující vázán všeobecnými obchodními podmínkami.
 • Kupní smlouva je uzavřena v okamžiku potvrzení objednávky ze strany prodávajícího.
 • Kupující může svou objednávku zrušit (zasláním emailu nebo telefonicky) v případě, že zboží ještě nebylo ze strany prodávajícího zpracováno na základě požadavků kupujícího.
 • Kupující bere na vědomí skutečnost, že obrázky u zboží mají pouze ilustrativní charakter a nemusí přesně odpovídat skutečné podobě věci.

Přeprava a dodání zboží

 • Prodávající je povinen odevzdat objednané zboží k přepravě nejpozději do 14 pracovních dnů od přijetí objednávky, pokud u jednotlivého zboží neuvádí jinou lhůtu k dodání.
 • Zboží je kupujícímu zasláno na uvedenou adresu prostřednictvím České pošty s.p.
 • Kupující je povinen převzít dodané zboží. Nepřevezme-li kupující zboží při dodání, je možné zboží opětovně zaslat. V tomto případě je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručením zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.
 • Při předání zboží je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalu zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. Zboží v porušeném obalu nemusí kupující převzít. V případě poškození zásilky doporučuje prodávající kupujícímu sepsat s dopravcem zápis o škodě.
 • Je-li kupující v prodlení s převzetím zboží, prodávající je oprávněn poté, co kupujícího prokazatelně e-mailem upozorní a poskytne mu novou přiměřenou lhůtu pro převzetí, zboží vhodným způsobem po jejím uplynutí prodat.

Cena zboží a platební podmínky

 • Ceny zboží jsou uvedeny včetně DPH.
 • Kupující je povinen zaplatit za doručené zboží:

Bezhotovostně převodem na účet prodávajícího MerchShop s.r.o., č.ú.: 2401172451/2010, variabilním symbolem 16031757 a specifickým symbolem je číslo objednávky. Při převodu na účet je kupujícímu účtováno balné a poštovné v celkové výši 119,- Kč na území ČR. Na Slovensko a Polsko prodávající odesílá pouze po předchozím připsání celkové částky na bankovní účet prodávajícího. Poštovné a balné na Slovensko a do Polska vždy činí 349,- Kč.

 • Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží (viz předchozí bod). Není-li uvedeno jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.
 • Prodávající dodává kupujícímu spolu se zbožím fakturu.

Reklamace a reklamační řád

 • Případné reklamace budou vyřízeny v souladu s reklamačním řádem e-shopu MerchShop s.r.o. a právním řádem platným v ČR.
 • Požádá-li o to kupující, potvrdí mu prodávající v písemné formě, v jakém rozsahu a po jakou dobu trvají jeho povinnosti z vadného plnění a jakým způsobem může kupující práva z nich uplatnit (reklamační řád).
 • Zákazník je povinen používat zboží pouze k účelu, ke kterému je zboží určeno. Společnost MerchShop s.r.o. neručí za škody způsobené chybným zpracováním či neodbornou manipulací. Nedostatečná péče o výrobek může způsobit, že reklamace bude vyhodnocena jako neoprávněná.
 • Kupující je povinen dodané zboží řádně prohlédnout a v případě zjištěných závad neprodleně informovat prodávajícího poštou nebo osobně. V oznámení o závadě zboží kupující uvádí číslo objednávky, výstižně popisuje závadu zboží, případně fotografii a přikládá fakturu.
 • Společnost MerchShop s.r.o. nenese odpovědnost za vady vzniklé v rámci přepravy.
 • Reklamované zboží musí být posláno v původním obalu, dopravu reklamovaného zboží k dodavateli (prodávajícímu) hradí vždy odběratel (kupující).
 • Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží.
 • Prodávající posoudí reklamaci a emailem vyrozumí kupujícího o jejích výsledcích nejpozději do 5 pracovních dnů od doručení reklamace. Reklamace bude vyřízená nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace.
 • Jako předmět reklamace budou uznány vady způsobené chybnou výrobou zboží a ostatního nabízeného sortimentu nebo vady materiálu.
 • V případě uznané reklamace hradí náklady na reklamaci prodávající, v případě zamítnuté reklamace hradí náklady na reklamaci odběratel.
 • Odběratel má právo na vrácení peněz v případě, že reklamované zboží nelze vyměnit za nové.
 • Odstoupit od smlouvy lze pomoci Oznameni o odstoupeni od kupni smlouvy (vzor)

Jakost při převzetí, práva z vad

 • Pokud má převzaté zboží v době, kdy kupující věc převzal, nedostatky (např. nehodí se k obvyklému nebo sjednanému účelu, není kompletní, neodpovídá jeho množství, míra, hmotnost, nebo jakost neodpovídá jiným zákonným, smluvním nebo i předsmluvním parametrům), jedná se o vady zboží, za které prodávající odpovídá.
 • Kupující spotřebitel může u prodávajícího uplatnit nejpozději do dvou let od převzetí zboží podle svého požadavku nárok na bezplatné odstranění vady nebo na přiměřenou slevu z ceny; není-li to povaze vady neúměrné (zejména nelze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu), lze uplatnit požadavek na dodání nové věci bez vad nebo nové součásti bez vad, týká-li se vada pouze této součásti.
 • Prodávající není povinen nároku kupujícího spotřebitele vyhovět, pokud prokáže, že kupující spotřebitel před převzetím o vadě zboží věděl nebo ji sám způsobil.
 • Kupující je povinen oznámit vadu prodávajícímu bez zbytečného odkladu poté, co jí mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit.
 • Záruka se nevztahuje na nadměrné opotřebení zboží vzniklého v důsledku nesprávného používání.

Práva a povinnosti smluvních stran

 • U smluv uzavřených distančním způsobem (na dálku) může kupující spotřebitel odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží nebo poslední části dodávky, a to bez ohledu na způsob převzetí zboží či provedení platby. Uvedená lhůta je určena k tomu, aby se kupující spotřebitel v přiměřeném rozsahu seznámil s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží.
 • Kupující spotřebitel je oprávněn od smlouvy odstoupit i kdykoliv před dodáním zboží.
 • Odstoupení od smlouvy kupující spotřebitel prodávajícímu zašle nebo předá nejpozději ve 14 denní lhůtě. Kupující spotřebitel nemusí uvádět důvod, pro který od smlouvy odstupuje. Pro usnadnění komunikace je vhodné uvést číslo objednávky a počet kusů zboží.
 • Kupující, který odstoupil od kupní smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží, je povinen vrátit převzaté zboží zpět prodávajícímu v původním stavu, tj.: originálně zabalené, nepoužité a nepoškozené, spolu s fakturou ve lhůtě 14 dnů od převzetí zboží.
 • Prodávající vrátí kupujícímu cenu zboží uvedenou v kupní smlouvě. Tato cena může být snížena o náklady prodávajícího spojené s opakovaným doručováním zboží kupujícímu. Je-li vrácené zboží poškozeno porušením povinností kupujícího, je prodávající oprávněn vůči kupujícímu uplatnit nárok na náhradu snížení hodnoty zboží a odečíst jej od vrácené částky.
 • Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy tvoří přílohu k těmto všeobecným obchodním podmínkám.

Ochrana osobních údajů

 • Ochrana osobních údajů kupujícího, která je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
 • Uzavřením kupní smlouvy kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím. Prodávající používá tyto údaje za účelem realizace práv a povinností (vyplývajících z) kupní smlouvy a neposkytuje je třetím osobám.
 • Kupující je povinen uvádět do kupní smlouvy své osobní údaje správně a pravdivě a v případě jakékoliv změny osobních údajů v kupní smlouvě informuje neprodleně prodávajícího.
 • Kupující má právo být informován, jaké údaje o něm prodávající eviduje, a je oprávněn tyto údaje měnit, případně písemně vyslovit nesouhlas s jejich zpracováváním. Dozor nad ochranou osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Kupující může prodávajícímu sdělit, že chce ukončit zasílání obchodních sdělení, a to na elektronickou adresu získanou v souvislosti s plněním smlouvy.

Závěrečná ustanovení

 • Vzájemné spory mezi prodávajícím a kupujícím řeší obecné soudy.
 • Kupující, který je spotřebitelem, má podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu z kupní smlouvy. Subjektem, který je oprávněn mimosoudní řešení sporu provádět, je Česká obchodní inspekce. Bližší informace jsou dostupné na webových stránkách www.coi.cz. Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu se zahajuje výlučně na návrh spotřebitele, a to pouze v případě, že se spor nepodařilo s prodávajícím vyřešit přímo. Návrh lze podat nejpozději do 1 roku ode dne, kdy spotřebitel uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u prodávajícího poprvé.
 • Těmito všeobecnými obchodními podmínkami nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
 • Prodávající si vyhrazuje právo na změnu těchto všeobecných obchodních podmínek.

 

Tyto obchodní podmínky jsou účinné od 1. března 2017.